Årbøgerne fra Historisk Samfund kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer. Priser er incl. moms, men uden forsendelse. Send e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På På Historisk Samfunds generalforsamling søndag den 10. august 2014 vedtoges en vedtægtsændring i § 7 i samfundets vedtægter. Herefter er vedtægterne som følger :

Vedtægter for Historisk Samfund for Vendsyssel

§ 1 : Samfundets formål et at vække og nære interessen for egnens historie og minder.

§ 2 : Formålet søges i første række nået gennem udgivelsen ef en årbog , hvis indhold skal være af lokalhistorisk art. Denne kan af og til, når økonomien tillader det, ledsages af andre lokalhistoriske skrifter. Det tilstræbes ved udvalg af stof til årbogen at tilgodese alle egne af samfundets område (Vendsyssel og Øster Hanherred). I anden række kan de foredrag, der holdes ved den årlige sommerudflugt, tjene til formålets fremme (se § 7).

§ 3: Adgang til at blive medlem af Historisk Samfund står åben for alle, der betaler det På generalforsamlingen vedtagne kontingent. Alle medlemmer modtager årbogen og eventuelle skrifter gratis.

§ 4: Samfundets styrelse består af 9 medlemmer, der vælges ved stemmeflerhed. Afstem- ningen sker skriftligt, hvis der fremsættes ønske herom. Valget gælder for 4 år, og der foretages valg de år, hvor årstallet ender med et ulige tal. Der afgår således skiftevis 5 eller 4 medlemmer ved hvert valg. Samtidig vælges en af de to revisorer, der ligeledes har en funktionstid på 4 år. Ligeledes vælges en suppleant til bestyrelsen og en revisorsuppleant.

§ 5: Styrelsen fordeler selv arbejdet mellem sine medlemmer.

§ 6: Styrelsen søger så vidt muligt at antage særligt interesserede medlemmer som sogne- repræsentanter for samfundet. Det er repræsentantskabets opgave at virke for sam- fundets trivsel.

§ 7: Hver sommer arrangeres en udflugt til en eller anden egn i landsdelen. Her fortæller stedkendte eller særligt sagkyndige om de kirker, gårde eller andre seværdigheder, der besøges. Ved et fælles kaffebord afholdes generalforsamling, hvor formanden aflægger beret- ning om årets virksomhed, kassereren oplæser det reviderede regnskab. Herefter foretages valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer i henhold til § 4 foruden de valg, som dødsfald eller nedlæggelse af hverv gør nødvendige. Ekstra generalforsamling kan indkaldes, når styrelsen finder anledning dertil, samt når 50 medlemmer stiller skriftligt forlangende herom. Datoen for udflugt og generalforsamling meddeles allerede i foregående års årbog i afsnittet "Fra styrelse og redaktion". Det nærmere program bekendtgøres ved direkte meddelelse til samfundets repræsentanter og averteres i relevante medier med mindst 8 dages varsel.

§ 8: Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.

§ 9: Forandringer i disse vedtægter kan foretages på generalforsamlingen ved simpelt Stemmeflertal, dog at der også inden for styrelsen skal være flertal for ændringen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indgives til formanden senest 14 dage før samme.

Således vedtaget af styrelsen og generalforsamlingen den 10. august 2014 som afløs- ning for tidligere vedtægter fra 1915, 1925, 1942, 1985 og 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Historisk Samfund for Vendsyssel har til formål at udbrede kendskabet til Vendelboernes historie - men hvad er det egentligt medlemmerne får?
Samfundets flagskib er Vendsyssel Årbog med artikler om alle sider af Vendsyssels historie fra oldtid til nutid.
Optakten til årets generalforsamling er altid en udflugt, med indblik i en del af landsdelenes historie, hvor de historiske steder bliver præsenteret af kyndige guider. Hvert andet år er der en længere udflugt til områder der har eller har haft indflydelse på Danmarks historie.