Årbøgerne fra Historisk Samfund kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer. Priser er incl. moms, men uden forsendelse. Send e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udflugt og generalforsamling søndag den 15. august 2010

På trods af et kraftigt regnskyl om formiddagen blev udflugten afviklet i strålende sol og lunt vejr. Selskabet mødtes på havnen i Asaa, ved Havnemuseet, hvor Arne Hjelm Christensen, - museets stifter og grundlægger fortalte om historien bag. Det har til huse i familiens gamle fiskerhus. I sin tid som havnefoged indsamlede Arne mange genstande fra fiskeriet, og efterhånden havde han så meget, at grunden til museet blev lagt. I 2002 dan- nedes en støtteforening for at skaffe midler til museet, der drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft.

Ole Bruun fortalte og viste rundt på selve havneområdet. Asaa havn er speciel ved et uspo- leret havnemiljø og ingen boliger. Området er fredet, da det er et fuglebeskyttelsesområde. Indtil 1878 var Asaa havn et travlt udskibningssted , hvor store handelsskibe ankrede op ud for Asaa og små joller sejlede varer til og fra kysten. I 1878 anlagde man en mole, så skibene kunne lægge til, men snart begyndte problemet med tilsanding. I 1908 byggede man en fiskerihavn på spidsen af molen, og dermed blev Asaa havn til en Ø-havn, der har fået sin nuværende udformning ved knopskydning. Nord for havnebassinet er der nu lystbådehavn og på sydsiden en populær badestrand med private badehuse.

Årets generalforsamling blev afviklet i Møllehuset i Asaa efter at selskabet havde indtaget den traditionelle lækre flødeskumslagkage, som der var rigeligt af ! Hardy Jespersen blev valgt til dirigent, og formanden Trine Nielsen aflagde beretning. Hun nævnte, at årbogen fremover bliver trykt på Basistryk i Dronninglund. Den er hidtil blevet trykt i Skagen. Grunden hertil er et betydeligt bedre tilbud. I øvrigt vil oplaget blive sat ned med et par hundrede eksemplarer, da restlageret er i overkanten. Trine nævnte også, at Historisk Samfunds 100 års jubilæum nærmer sig i 2015, og vi vil gå i tænkeboks i den anledning. Vi er fortsat glade for systemet med sognerepræsentanter, og Trine rettede i den forbindelse en tak til dem alle. Vi mangler i øjeblikket 4 til erstatning for afgåede repræsentanter, så afløsere for disse efterlystes. De ledige steder er : Blokhus, Hellevad, Mosbjerg og Vidstrup.

Formanden kunne meddele, at sensommerturen til Fyn i september, som måtte aflyses sidste år pga. af for få deltagere, - gennemføres i år med stor tilslutning, idet 48 har meldt sig. Trine sluttede sin beretning med med at takke repræsentanter og styrelse for godt samarbejde. Hardy Jespersen orienterede derefter på vegne af redaktøren Hans Nielsen om indholdet af den kommende årbog 2010.

Herefter redegjorde kasserer Jakob Pedersen for Samfundets regnskab. I flere år har vi haft underskud på regnskabet, men nu er det vendt til overskud først og fremmest pga kontingent- forhøjelsen sidste år. Da vi så også kan se frem til en lavere udgift til trykning i år, ser det pænt ud. Overskudet er på 29.602 kr og formuen er på 190.698 kr. - De offentlige tilskud daler stille og roligt, og tilskud i alt, offentlige som private er nu på 10.000 kr. - Der blev spurgt om grunden til en porto på 22.000, som skyldes den dyre porto på bøger. Et andet spørgsmål fra salen gik på regnskabsåret, hvorfor 1.4.-31.3 og ikke kalenderåret ? Dette mentes at være vedtægtsbestemt, men det er også praktisk begrundet, da udbringning af mange bøger først bliver afsluttet i januar og februar. - Herefter blev regnskabet godkendt.

Der var ikke valg til bestyrelsen i år, da der kun er valg i ulige år. Der var ingen indkomne forslag. Under ordet frit blev der spurgt om tid og sted for næste års udflugt og generalforsamling. Svaret er : 2. søndag i august og turen går til Hirsholmene.

Efter generalforsamlingen gik turen til Kjærsgårds samling på Strandvejen i Asaa. Det er en samling af gamle traktorer, skibsmotorer og stationære maskiner bla.a. fra den hedengangne Asaa Maskinfabrik. Svend Nielsen, som ejer samlingen fortalte og viste frem sammen med sine hjælpere. Han præciserede, at det ikke er et museum,men de er nogle interesserede folk, som reparerer gamle maskiner og motorer, hvorpå diverse maskiner blev startet, så der blev en larm af motorer og stank af olie og udstødning, til synlig begejstring blandt den mandlige del af tilhørerne.

Efterfølgende var der en stor naturoplevelse i vente i Sømosen midt i Dronninglund Storskov. Sømosen er en højmose midt skoven, som er en del af Jyske ås. Trine Nielsen tog os med på spadsereturen rundt om søen, mens hun undervejs fortalte om Sømosens beboere i gamle dage, de rejsende folk, som havde deres vinterkvarter i mosen i hytter, ofte gravet ind i brinken rundt om søen. Om sommeren rejste de rundt som skærslibere, cirkus- og tivolifolk. De var ærlige og respekterede. - Den spændende fortælling og travetur blev dog brat afbrudt af en voldsom regnbyge, men heldigvis stod vi lige da under en af naturen paraplyer, et kæmpe bøgetræ, som gav god ly for regnen. - Derefter valgte vi at gå tilbage til bilerne og satte kursen mod Dorf Mølle og Møllegård lige nord for Storskoven, - næste station på vejen. Her begyndte vi med fortæring af medbragte madpakker, hvorefter Trine fortalte om møllernes og gårdens historie.

Dorf Mølle-anlægget består af vandmølle, vindmølle og møllegård med møllesø og omgivet af fredet naturskov. Vandmøllen blev bygget af ejerne af Dronninglund Slot og omtales første gang i matriklen 1664. Møllen blev drevet ved overfaldsvand fra en nærliggende bæk. I 1921 blev hjulet erstattet af en turbine. I 1870-71 blev en firlænget gård bygget ved møllen og i 1887 blev en hollandsk vindmølle opført som hjælpemølle. - I 1924-25 blev gårdens udhuse fornyet og et nyt flot arkitekttegnet stuehus blev opført. Gården har stort set stået uændret fra 1925 og til den sidste ejers død i 1996, hvorefter hele anlægget blev købt af Museumsforeningen for Dronninglund Kommune og indrettet til museum for mølleri, jagt og skovbrug. Hele Dorf Mølle-anlægget er enestående i sin art og absolut et besøg værd. Mætte af mange forskelligartede indtryk kunne vi vende hjemad ved 20-tiden.

Else Berthelsn
foto Thorkild Søndergaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Historisk Samfund for Vendsyssel har til formål at udbrede kendskabet til Vendelboernes historie - men hvad er det egentligt medlemmerne får?
Samfundets flagskib er Vendsyssel Årbog med artikler om alle sider af Vendsyssels historie fra oldtid til nutid.
Optakten til årets generalforsamling er altid en udflugt, med indblik i en del af landsdelenes historie, hvor de historiske steder bliver præsenteret af kyndige guider. Hvert andet år er der en længere udflugt til områder der har eller har haft indflydelse på Danmarks historie.