Årbøgerne fra Historisk Samfund kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer. Priser er incl. moms, men uden forsendelse. Send e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udflugt og generalforsamling søndag den 12. august 2007

Historisk Samfunds sommerudflugt gik i år til Brønderslev-området. Anne Kathrine Nielsen kunne byde velkommen til ca. 80, som kl. 13 var mødt op på gårdspladsen på Øster Hjermitslevgaard. Her fortalte gårdens ejer, Søren Z. von Dosenrode-Lynge levende og interessant om gårdens historie og det omfattende arbejde med at restaurere de mange bygninger. Arkivalier kan føre gårdens historie tilbage til det 13. årh., hvor adelslægten Vognsen sad på gården. Det var en rig slægt, der havde mange hovedgårde i Vendsyssel. Gården har ligesom andre herregårde haft en turbulent historie. Bygningsmæssigt har det været en prægtig gård med fire fløje omkring borggården og fire fløje omkring avlsgården. En af bygningerne er stenhuset fra omkr. 1580, der således er det ældste beboelseshus, der er bevaret i sin oprindelige skikkelse nordenfjords. I 1681 blev gården købt af Otto Skeel til Birkelse, der samlede gods for at kunne oprette et stamhus. Derved kom gården under stamhuset Birkelse frem til1918. I år 1800 var der 1.215 tdr. land ager og eng ved gården samt 257 tdr. land overdrev. Siden har skiftende ejere frasolgt det meste af jorden. Da nuværende ejer købte stedet, var der kun 15. tdr. land tilbage.

Der var lejlighed til at besigtige bygningerne. Hovedbygningen er under restaurering, og kan der skaffes den fornødne kapital kommer turen senere til stenhuset og bindingsværkslængen, hvor bl.a. tjenestefolkene boede.

Fra Hjermitslevgaard kørtes til Restaurant Hedelund, hvor man samledes til kaffebord og efterfølgende generalforsamling, som Hans H. Frey ledede os sikkert igennem. Anne Kathrine Nielsen nævnte i sin formandsberetning, at det forløbne år havde været et godt år. Det er gået stille og roligt med et godt samarbejde i styrelsen og med et stabilt medlemstal. Historisk Samfund har haft et mangeårigt samarbejde med Vendsyssels Historiske Museum og har haft en repræsentant i museets bestyrelse, men efter at museet har ændret sine vedtægter, er bestyrelsesposten gået til anden side. Historisk Samfund er med i udgivelsen af en bog i forbindelse med 200 års jubilæet for Englandskrigen. Samme tema er valgt til den kommende sensommertur til Sørlandet. Formanden gennemgik kort turens programpunkter. Afslutningsvis rettedes en tak til bestyrelsen og til sognerepræsentanterne og opfordrede dem til at komme med forslag til yderligere medlemsfremgang.

Kasserer Jakob Pedersen fremlagde det reviderede regnskab, der i år havde røde tal på bundlinjen. Årets resultat blev et underskud på 18.678 kr. Generalforsamlingen kunne derfor stemme ja til en kontingentstigning på 10 kr. til 80 kr.

Der blev også vedtaget en tilføjelse til vedtægterne, således at der kan vælges en suppleant til bestyrelsen og en revisorsuppleant. Fem bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor var på valg og blev genvalgt. Som suppleant til bestyrelsen blev valgt Keld Simoni, Brovst og revisorsuppleant blev Niels Møller, Sdr. Saltum.

Efter generalforsamlingen gik turen til Brønderslev og Oplands Elektricitetsværk - nu Nyfors - hvor Erik Frandsen bød os velkommen med en øl/vand og fortalte om værkets organisation og opgave. Nyfors leverer el til private og til virksomheder i Han Herred og Brønderslev og opland. Siden 1911 har borgerne kunnet få lys i stuerne og på vejene, så der er opnået et solidt erfaringsgrundlag. I dag tilbyder Nyfors også fiberbredbånd. Fiberbredbånd transmitterer data ved hjælp af lys og giver en unik kvalitet og hastighed og sætter nye standarder for de tjenester, der kan leveres. Nyfors betragter etablering af fiberbredbånd som et vigtigt element i at fremtidssikre deres dækningsområde, så fiberbredbånd bliver en lige så naturlig del som el. Efterfølgende var der lejlighed til at se dele af bygningskomplekset.

Så gik turen til Brønderslev gl. kirke, hvor vi startede med at synge en salme. Her efter fik vi en fyldig orientering af menighedsrådsformanden Ole Stevns. Kirken blev opført ca. 1150 og benyttes i dag mest til bryllupper og begravelser.

Sidste programpunkt var Den runde Pavillon i Rhododendronparken. Efter at den medbragte mad blev spist her fortalte anlægsgartner Gunner Vestergaard kort om bygningen og senere om parken. Den runde Pavillon er en gammel cirkuspavillon, som blev købt af cirkusfamilien Mundelin. Den blev opstillet i 1903 og har for nylig gennemgået en omfattende renovering. Pavillonen bruges i dag til mange forskellige kulturelle arrangementer.

Parkanlægget blev i 1946 overtaget af Brønderslev kommune med en servitut om, at arealet kun må benyttes til lystanlæg. I den smukke park er anlagt en legeplads og en 7 ha. stor rhododendronpark. Efter langvarige forhandlinger lykkedes det i 1994 at anlægge parken, der består af over 10.000 rhododendron repræsenteret ved ca. 120 arter - en fortryllende oplevelse af dufte og farver i planternes blomstringstid.

Det var en tilfreds formand, der ved 20-tiden kunne takke for en afvekslende og udbytterig udflugtsdag.

Helge Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Historisk Samfund for Vendsyssel har til formål at udbrede kendskabet til Vendelboernes historie - men hvad er det egentligt medlemmerne får?
Samfundets flagskib er Vendsyssel Årbog med artikler om alle sider af Vendsyssels historie fra oldtid til nutid.
Optakten til årets generalforsamling er altid en udflugt, med indblik i en del af landsdelenes historie, hvor de historiske steder bliver præsenteret af kyndige guider. Hvert andet år er der en længere udflugt til områder der har eller har haft indflydelse på Danmarks historie.