Årbøgerne fra Historisk Samfund kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer. Priser er incl. moms, men uden forsendelse. Send e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udflugt og generalforsamling søndag den 7. august 2005

Historisk Samfunds sommerudflugt gik i år til Skagen. Solen skinnede fra en skyfri himmel, da ca. 60 deltagere var mødt op på P-pladsen ved Skagen By- og Egnsmuseum. Herfra havde Hans Nielsen tilrettelagt en lille byvandring i Skagen Vesterby ud til Damstederne - et klit- og hedelandskab. På vejen passeredes Raabjerggård, og vi nåede næsten ud til Klitgården, inden vi vendte om og kom forbi Frederik Langes Hus, Tuxens Villa og sluttede af ved Byfogedgården (Krøyers Hus) og Overklitfogedboligen. Byvandringen tog en times tid.
Herefter var der besøg på Skagen By- og Egnsmuseum, hvor Sonja Nielsen tog imod os og samlede selskabet ved Svallerbakken for at give os en introduktion til museet, som blev oprettet i 1927 i Østerby. I 1938 blev museet flyttet til Vesterby og ændrede navn til Skagen Fortidsminder. Siden 1997 har museet heddet Skagen By- og Egnsmuseum. Museet er et kombineret frilands- og udstillingsmuseum med huse fra tre perioder i Skagens historie: den "sorte" indtil 1875, den "gule" fra 1875 til 1907 og den "røde" efter 1907. Efter Sonja Nielsens introduktion kunne deltagerne gå rundt på egen hånd i museets mange afdelinger indtil der skulle drikkes kaffe i museets café.
Den efterfølgende generalforsamling blev afviklet i god ro og orden under Hans Henrik Freys ledelse. I sin beretning kom Anna Kathrine Nielsen ind på de ting, som bestyrelsen har arbejdet med i årets løb. Årbogen er fortsat Historisk Samfunds mærkesag og udgivet siden 1915. Medlemstallet er nogenlunde konstant, nogle falder fra og nye kommer til. Således har Knud Møller Andersen ved et arrangement i Hjørring tegnet 29 nye medlemmer - et initiativ til efterfølgelse. Frimurerlogen i Frederikshavn tog for nogle år siden initiativ til at rejse en mindesten for lokalhistorikeren A. P. Gaardboe. Der har været problemer undervejs, dels med at finde en egnet natursten og dels med at skaffe den fornødne økonomi til projektet. Nu ser det ud til, at begge dele er blevet løst, og mindestenen vil blive rejst her i efteråret. Derimod er det ikke lykkedes at skaffe tilstrækkelige midler til at få udført en buste af Anders Skjødsholm, så dette projekt er opgivet. Trine Nielsen omtalte også den forestående tur til Skåne og omtalte det værdifulde arbejde, som sognerepræsentanterne udfører som kontaktled mellem medlemmerne og bestyrelsen. Trine Nielsen afsluttede sin beretning med at takke Rudi Schultz, som har ønsket at træde ud af bestyrelsen efter 32 års bestyrelsesarbejde, heraf 12 år som kasserer. Kasserer Jakob Pedersen fremlagde det reviderede regnskab, der viste et overskud på knap syv tusinde kr. Kontingentet forbliver derfor uændret 70 kr.
Generalforsamlingen genvalgte Trine Nielsen, Tove Marquardsen og Helge Nielsen. Der blev ikke valgt en stedfortræder for Rudi Schultz. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde frem til et nyt bestyrelsesmedlem inden næste års generalforsamling. Hardy Jespersen genvalgtes til revisor.
Afsluttende takkede Rudi Schultz for mange års godt samarbejde og fællesskab i Historisk Samfund og nævnte bl.a., at da han tiltrådte som kasserer i 1981 blev han således den tredje kasserer siden Samfundetsstart i 1915 - en bestyrelsespost, hvor man ikke løber af pladsen i utide.
Turen gik nu til Hermetikfabrikken (Den gule Fabrik). Huset har i dag flere funktioner. En afdeling rummer Skagen Odde Modellen, en afdeling rummer Moths Antik og i en tredje afdeling er Kunstgalleriet Tavi. Her fortalte Erik Jønler meget engageret og morsomt om nu afdøde kunstner, filosof og opfinder Victor IV, som var repræsenteret med mange værker - en hel del udført på drivtømmer. Victor IV var født i New York og hed oprindelig Walter Carl Glück. Han var en enestående personlighed, der fra 1964 til sin død i 1986 levede på en husbåd i Amsterdam - de sidste 17 år med sin danske kone Ina Elisabeth. Husbåden havde diverse tilbyggede haver og annekser. I en periode, hvor han brugte kunstnernavnet Bulgar Finn fremstillede han ure, hvor man skal bruge nogen tid på at aflæse det rigtige klokkeslæt. Nogle går baglæns, og urskiven vender omvendt. Andre går to, tre og fire gange så hurtigt som normalt. Victors formål med urene var at opfordre folk til at reflektere over tidens magt.
I et andet rum i bygningen var der en udstilling af værker af skagensmaleren Poul Winther. Heri indgik drivtømmer også i mange af værkerne, og endelig var der en del træskulpturer fremstillet af egetømmer udtaget ved Fregatten Jyllands restaurering.
Den medbragte aftensmad blev indtaget i spisesalen under Den Svenske Sømandskirke, der er fra 1926. En af kirkens præster - Ingrid Højmark -fortalte efterfølgende i kirken om de opgaver, sømandskirken tager sig af. I dag besøges kirken ikke af så mange fiskere. Førhen var der mange svenske fiskere, der landede deres fangst i Skagen, men fiskeriets tilbagegang mærkes også her. I dag er det hovedsageligt turister, der besøger kirken - 40-50.000 årligt. Og så er kirken rammen om godt 200 vielser årligt. Den ene af ægtefællerne skal have svensk statsborgerskab for at kunne blive viet i kirken. Prisen er 2.400 kr. samt 1 kg kaffe.
Udflugtens sidste programpunkt var et besøg i Drachmanns Hus, hvor Kurt Kaas og Poul Bernth i sang og fortælling indviede os i digterens liv og levned. En smuk og stemningsfuld afslutning på en veltilrettelagt sommerudflugt.
Helge Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Historisk Samfund for Vendsyssel har til formål at udbrede kendskabet til Vendelboernes historie - men hvad er det egentligt medlemmerne får?
Samfundets flagskib er Vendsyssel Årbog med artikler om alle sider af Vendsyssels historie fra oldtid til nutid.
Optakten til årets generalforsamling er altid en udflugt, med indblik i en del af landsdelenes historie, hvor de historiske steder bliver præsenteret af kyndige guider. Hvert andet år er der en længere udflugt til områder der har eller har haft indflydelse på Danmarks historie.